۱۳۸۰ اسفند ۲۹, چهارشنبه

بحث خيلی سياسی!

بحث ســـياســـي: 

ارزيابي (نه چـندان شـتابزده) دو شـخصـيت ســياســي:
                                                 
خــاطــرخـواه دارد ندارد

كــراوات

دارد ندارد
عمامه- عبا- نعلين ندارد دارد
ريش و سبيل ندارد دارد
زن صيغه اي ندارد دارد
فهـــم و شـعـــور درحال بررسي! ندارد
خــار مــــادر دارد ندارد
دو كلاس ســواد دارد       ندارد
پــدر  دارد  ندارد*
پاتــرول و ويــلاي شـــمــال  ندارد دارد
طـهـــارت ندارد دارد!
توضــيح المســــائل ! ندارد ندارد* .توضـيـــح: بي پـــدر اســت!!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر