۱۳۸۱ فروردین ۴, یکشنبه

سـال نو !

سـال نو هـنوز هـم كه هــنوزه مبارك!

اين دوســتان خيلــي لطف كــردن و از يكي دو تا (!!) ايمـيلي كه فـرســتاده بودند اينطــور به نظــر مي آيد كه از اين سـايت تا حــدودي راضـي هســــــــتند و همــين كــــــه گوجه فــرنگي گنـديده (e-tomato) بـرام ايميــل نميكننــد خــودش خــيليه!! ولي از اونطـــرف بعضــي از عــزيزان نگــران بنـــده بودند كه: قـــاســـم؟! (‌ اسـم مسـتعـار من از اين به بعــد!) تو يه جـــا ميگي كه داري ميري ايــران، يه جــا ديگه حــرفهــاي نامــــــــربوط و "چــرنديات" (DUH!!) در مـــــــورد مقــام معظـــــــم رهــبري تو اين ســـــــايت مينويســي؟! اگه يكي از مامــوران محــترم نيــروي انتظـامي مســتقــر درفـــرودگاه مهــرآباد ســايت تو رو بخـــونه چي كــار ميخـواي بكـني؟! مگه نميبيني بقــيه اين نويســنده هاي روشـنفـكــر زنجــيراُ (!) مضــروب و مرحــوم و مفـقـــود ميشــن؟! ....

ديدم راســت ميگن بابا! بدين سـبب پس از اندكــي تاًمل به نتايج زير رســيدم:

1- اگر اون شـخص مـحـترم در فــرودگاه مهــرآباد اين ســايت رو ديده خــودش مـــرد باشــه بگه !

2- من تابســـتون ايران نميام! ولي شـمــا هنــوز ليست جاهاي ديدني تهــران (بجــز زندان اوين!)‌ رو كه قبــلا ازتون خـواســته بودم برام بفــرســتين!

3- ديگه كســي مــنو پيام صــدا نكــنه!ارادتمند شـما: قـاســــم ( پيام ســـابق! ) كه نميخــواد بره ايران!
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر