۱۳۸۰ اسفند ۱۸, شنبه

تقاضـــا!

تقاضـــا:با ســلام مجـدد ، . چـون به خواسـت خــدا تصـميم دارم بعد از چنـدين ســال ، اين تابســتون براي دو ســه هفـته اي برم ايـران ديدن خانواده و دوسـتان و آشـنايان ، از دوســتان عزيـــز خواهش مي كـــنم رســتورانهــا ، تفـــريحـگاهـهـا ، امـاكـن جاهـاي ديـدني تهـــران رو كه خـودشــون بيشـــــتر دوســـــت دارن رو بـرام ايمــيل كننــد تا هـم ليســتي از مــكانها و تعــداد عـــلاقه مندان به آن تهــيه كنيـم ، و هــم اينكـه من يه عمــر دعــاتون كنــم و بــدونم تو اين دو سـه هفـتــه كجـا برم خـوش بگـذرونم!!

خــيلـي ممــنون! منتظــرتون هســــتم!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر