۱۳۸۱ فروردین ۳۱, شنبه

جديدترين كشــور جهان: بدن !!

جديدترين كشــور جهان: بدن !!

داشــتم راديو گوش ميدادم،‌ ميگفـت سـيســـتم بدن مثل يه كشــور كار ميكــنه و هر عضــوي از بدن نماينده يك بخشــي از اون كشــوره...

باخـودم گفــتم راســت ميگه ها! اگه ”بدن“ رو به كشــور واحـد درنظــر بگيريم:

پا ميشــه “وزارت راه و ترابري!”،‌

مغــز ميشـه ”سـتاد فرماندهي كل قــوا“! ،

گلاب به روتون، روده بزرگ ميشــه ”وزارت دارائي!“،

قلـب ميشــه ”دفــتر رياسـت جمهــوري!“ ،‌

دهن ميشــه “وزارت شـعار!!”،

دسـت ميشــه “جهاد سازندگي“‌ ،

نخاع ميشــه “دفـتر تشــخيص مصلحـت نظام!!“،‌

رگها ميشــن اتوبان ها و مــردم بدبخـت هم گلوبولهاي قرمز و سـفـيد خون هســتن كه واســه يه لقمه نون بايد از صبح تا شـب اينور و اونور بدوند و.......

(‌اگه وزارتخانه ، سازمان،‌ارگان،‌ اماكن تفـريحي!!!!!!!! ، چيزي به ذهـنتون ميرســه برام email كنيد تا به ليسـت بالا اضافه كنم!‌)‌حالا حساب كنيد اگه تواين كشــور،‌ اگه آقاي بوش ميشــد ”قلب كشــور“‌ چه شلم شــوربايي راه ميفتــاد!!‌ يارو اصـلا روحش هم خـبردار نميشــد كه در كشــورش جاهائي به نام : كيســه صفـرا، لوزالمـعــده، آپانديس، و امثالهم وجود داره!!

اگه مرحوم آيت الله خميني ”قلـب“‌ شــده بود، اول از همه سركارخانوم “دريچه ميتــرا ل” روهمــونجا درجا صيغـه ميكرد!! و وعظ ميكرد كه: اينطــور نباشــد كه اين مردم با هم دشــمني كنند! اين گلوبولهاي سـفيد و قرمز و نارَنجي، همَه و همَه برادران ما هســتند! اَي كاش من هم يَك گلوبول سَـفيــد بودم !!! بعـد هم سيد احمد مرحوم رو ميفــرســتاد به ”كليه”‌ تا كليه امــور رو (اروا عمه اش )‌ در دسـت بگيره!

اگه شــارون ،‌ اســتالين ، هيتلـــر، موسوليني، آغا محمدخان، و سايرين “قلب” ميشــدن چي ميشــد؟! برام بنويســيد!!................................................................................................


نظـرات دوســتان:‌

مــــوي ســـر :‌ فضــاي ســبز شـهــرداري!

.....۱ نظر: