۱۳۸۱ فروردین ۱۲, دوشنبه

انقـلاب ما انفـجــار نــور بود

انقـلاب ما انفـجــار نــور بود.......هرچـــند به زور بود!!

به مناسـبت دوازدهم فــروردين، روز جهاني انقـلاب اســلامي الـزامي!!
بيسـت و ســه ســال پيش در چنين روزي..........

- سـلام كوچـولو!

- ســلام

- آخ كه تو چه نازي!‌ حالت خـوبه؟!

- بعـله!‌ مرسي!

- نگو بله! بگـو آري!

- مامانم گفـته اگه بزرگترا ازم سـئوال كردن بگم بعـله!

- نه! از اين به بعد بگـو«آري»! هم به نفــع خـودته هم به نفـع مملكتت!

- مملكت يعني چي؟!

- يعني آدمـا.. تو آدما رو دوسـت داري؟!

- بعـله

-باز كه گفـتي بعـله!

- ببخـشـيد! يعـني آري!

- آفــرين! خـب حـالا بگو ببينم، دوسـت داري آدما با هم دوسـت و مهـربون باشـن؟

- آري!

-دوسـت داري هركي هرچي خواسـت بگه و كسـي كاري به كارش نداشــته باشــه؟!

- آري!

- آزادي رو دوســت داري؟! نظام جمـهوري كه بر اساس ديانت اســلامي بنيان شـده باشــه، نظامي كه بين خواهران و برادران ديني، مســاوات برقـرار كنه، نظـامي كه بر پايه عـدل الهــي اســتوار شــده باشــه ، نظــامي كه مجــريان آن، فقهـان و آشـنايان ســنت پيغـمبــر باشــه رو دوســت داري؟!

- اينا يعـني چي؟!

- تو كارت به اين كارا نباشــه! فقـط بگو آري!

- آري!

- خيلي خـوب! خـودت گـفتي ها!‌ حالا بيا هرچي گفني رو بنويس رو اين كاغـذه و بنداز تو اين صـندوق! ده ياالله ده!! ‌شــــه، ياد به ما داد ورق بازي را

آنســـان كه گوبلز، مسـلك نازي را

اما هــنر خمــيني ايــــن بود كه او

آموخـت به ما فن عـرق ســازي را!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر