۱۳۸۱ فروردین ۱۶, جمعه

خـــــداحــافظ. .....

خـــــداحــافظ..........

ديدين اين ماشين هائي كه چپه كردن رو مي برن همچين بهشــون ميرسن كه بيا و ببين! چنان صـاف وصوف و خوشگل موشگلش ميكنن كه ندوني فكـر ميكني تا بوده لاي پر قـو بوده! يه رنگ و روي تازه بهـش ميدن، تودوزي شــو نو ميكنن، لاســتيك دور ســفيد زيرش مي اندازن،..... ولي اين ماشــين هركاريش كه بكــني هــنوز هم چپـيــه و خـريدار نداره !!

اين سـايت ما هم همينطـــور!‌ كلي عكسـهاي رنگـي و مــامــاني توش گذاشـــتيم، آب و جـاروش كرديم، دسـت به ســر و روش كشـيديم، آهنگهاي دمبول- ديمبوليك در اخـتيار علاقمــندان قـرار داديم و قربون صدقه مـلت رفـتيم كه: بابا! جون هركي دوسـت داري بيا يه ســري به چــرنديات ما بزن!! ولي اين خواننده هاي عـزيز هم مثل خــريدار هـمــون ماشــين چـپيه، از اين حــرفا زرنگ ترن و ميدونن كه نبايد گول ظاهـر رو خـورد! حالا تو برو و گل و بته ســايت رو زياد كـــن!!

آخــه تقـصـير من چيه كه هرچي مينويســم چـرندياته؟! لااقـل اينقــدر مــرد هســتم كه عـلـنا به چـــرنديات خودم اعــتراف كــنم! برخــلاف “ بعضي ها “ كه هرچي مينويســن از نوشـــته هاي من چــرند تره ،‌ولي اصـلا به روي خودشــون هم نميارن!!

از شـما چه پنهــون، من هم فـكــر كردم چـــرنديات رو جمعــش كــنم برم يه سـايت عــلمي باز كـــنم، درباره “ فـــوايد آپــولــو“‌‌!! اصــلا پـوليش ميكــنم شـايد دوزار هم اين وســط كاســب شـديم! ملـت هم ميگــن كه ببيــن چه خـــبره كه سـايت طـرف پولــي شـــده و بيشــتر وســـوســه ميشــن و بيشـــتر ميان تو ســايت!

خــلاصـه ديگه مشــكل خــودتونه، ما ديگه چـرنديات رو تعطيلــش كرديم !! لااقــل برام ايمــيل بفــرســتين و ابراز ناراحــتي كنيد! شـايد دلـم ســـوخـت و باز نوشــتم !!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر