۱۳۸۱ بهمن ۵, شنبه

مطب دكتر!مطب دكتر!ديروز بالاخره رفتم دكتر تا شايد اون بتونه كمكم كنه:- دكتر جون به دادم برس!

- اول بگو ببينم پول ويزيتمو دادی يا نه؟

- آره به قرآن مجيد!

- خب حالا بگو چي شده؟

- دكتر جون يه مدته نوشتمنم نمياد!!

- تب و لرز و آبريزش بيني هم داري؟؟

- نه دكتر! به اينجا اصلا چه ربطي داره؟؟؟

- حرف نباشه! من دكترم يا تو؟

- بله .. ببخشيد!

- بيرون روي هم داري؟؟

- بعله جاتون جالي ديشب با برو بچه ها بيرون بوديم!

- يعني دستشويي زياد ميري؟

- نه! فقط در مواقع ضروري!! دكتر جون! من فكر كنم شما منظورمو متوجه نشدين! من ...

- دهنتو وا كن ببينم ..

- آآآآآآآ....

- م‌م‌.. زبونت هم كه سالمه....

- دكتر جون! حرفم مياد! ولي نوشتنم نمياد!

- عجب! خوب همينا كه از صبح تا شب ور ميزني رو بنويس ديگه! تو هم كشتي ما رو!!

- سعي ميكنم به خدا ، ولي نميشه دكتر جون!

- بعله به نظر ميرسه شما دچار نانوشتانندگي مزمن شده‌ايد...

- علاج داره؟؟ يا ميميرم؟؟

- البته خدا بزرگه .. حالا بگو علاج هم نداشته باشه، تو كه اول آخرش مردني هستي!

- دكتر جون! من نوكرتم! زبونتو گاز بگير! اين حرفا چيه؟!

- به هر حال يه آمپول برات نوشتم ، يه بار شب يه بار صبح قرقره كن!

- سرخ كردني چي آقاي دكتر ؟ ميشه بخورم؟

- تو كه سر همه رو ميخوري! سرخ كردني هم بخور..

- حالا من كه سرخ كردني دوست ندارم چي؟؟!!

- خانوم منشي؟؟ يكي بياد اين يارو رو بندازه بيرون!!

- دكتر جون من غلط كردم!! دكتر من بميرم چي ميشه آخه ؟؟ اين طفلكيا كه ميان چرنديات رو ميخونن چي ميگن؟؟

- من فكر ميكنم اگه ديگه چرنديات ننويسي اونوقت ..............حدس ميزنيد دكتر چي گفت؟؟۴ نظر: